top of page

:מצאו את ההבדלים
  התיאוריה של וויניקוט מול התיאוריה
 של קוהוט

התאריכים הבאים:
טרם נקבעו

קוהוט מיעט לאזכר מקורות תיאורטיים בהם נדונו מושגים ותכנים זהים לשלו, דבר שבלט במיוחד בהקשר לכתביו של וויניקוט שנראה שלא זכו להכרה הראויה להם בכתביו.

בהשתלמות זו נראה כיצד מושגים מרכזים אותם פיתח, זהים לגמרי למושגיו של וויניקוט (שכתב עשור ויותר לפניו).

בנוסף לכך, נבחן במה תיאוריה אחת שונה מרעותה ומה הם התכנים והמושגים המרכזיים שלא ניתן למצוא להם מקבילה בתיאוריה האחרת.

נדון בהשלכות המעשיות של הדמיון והשוני בין התיאוריות על הפרקטיקה הטיפולית.

השתלמות לאנשי מקצוע,

מיועדת ליחידים ולקבוצות מאורגנות

להזמנת ההשתלמות:

ניתן לשלם באמצעות:
1. אפליקצייה (BIT,PAYBOX.PAY) לנייד 052-2618467 ע"ש אורנה אפק
2. בהעברה לבנק לאומי, סניף 702, ח-ן 69220090 , ע"ש מכון תמוז

תודה! הפניה נשלחה ונחזור בהקדם

bottom of page